Nieuwtjes

De uitgestelde Neocat ALV 2020 vindt plaats op 3 oktober 2020. In verband met de anderhalve-meter-samenleving verzoeken wij leden die de vergadering willen bijwonen voor 22 september een plaats te reserveren door middel van een mail naar de secretaris.  De agenda voor de ALV kunt u vinden in het Neocat Magazine van december 2019 en van maart 2020.


Persbericht

Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen

Op 18 januari en 7 maart 2020 kwam het overlegorgaan “Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen” weer bijeen.

Gesproken is over de verplichting om alle fokdieren en kittens te chippen. Alle verenigingen die deze verplichting nog niet hebben opgenomen in hun reglement zullen deze conform eigen regels al dan niet gefaseerd invoeren.

Een overzicht van het totaal aantal in 2019 uitgegeven stambomen per ras van alle participerende kattenverenigingen wordt verzameld.

Vanuit het Gezamenlijk overleg is een brief gezonden naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief is de minister verzocht om het overlegorgaan te beschouwen als het aanspreekpunt daar waar het gaat om de sector raskatten.

Alle kattenverenigingen zijn benaderd door Dier en Recht over kortsnuitige katten (de Pers en Exotic). Deze organisatie ziet graag richtlijnen betreffende de minimale snuitlengte van de kat. Vanuit het Gezamenlijk overleg is als reactie een brief gestuurd waarin is aangegeven dat de gezamenlijke Nederlandse kattenverenigingen hun verantwoordelijkheid reeds nemen door de bij hun aangesloten fokkers te ondersteunen bij een verantwoord en gezond fokbeleid. Op termijn volgt mogelijk een overleg met Dier en Recht.

Niet alle kattenverenigingen konden zich vinden in de werkwijze en/of correspondentie van het overlegorgaan. Het overlegorgaan gaat verder met de volgende verenigingen: Cats & Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV en NLKV.


“Het corona-virus heeft ons genoodzaakt de Neocatshow in Dalfsen van 5 april 2020 af te gelasten. Iedereen die ingeschreven en al betaald had, krijgt zijn geld teruggestort.

Neocat bedankt alle medewerkers voor het werk dat al gedaan was. We hopen dat exposanten en medewerkers gezond blijven en dat we elkaar op een volgende show weer de hand kunnen schudden!”


ALV Neocat 2020

De Algemene Ledenvergadering van Neocat, die gepland was op 2 mei 2020, mag niet doorgaan wegens de door de overheid genomen maatregelen tegen het Corona-virus.


PERSBERICHT D.D. 21 november 2019

Beste leden,

Op dit moment gaan in de media, en op social media, veel verhalen rond over invallen bij cattery’s. Dit veroorzaakt veel commotie en onrust onder fokkers en liefhebbers van raskatten.

Met name de willekeur van de invallen, en de onduidelijkheid rondom wat er nu precies van fokkers verwacht wordt maakt dat veel fokkers, maar ook de verenigingen, zich zorgen maken over de situatie. Afgelopen weekend zijn daarom vertegenwoordigers van alle Nederlandse kattenverenigingen samengekomen om hierover met elkaar te praten, en te bezien wat we kunnen doen.

Het is van groot belang dat de Nederlandse kattenverenigingen, door de overheid serieus genomen worden als gesprekspartner als het gaat om de wetgeving én handhaving waar het momenteel om gaat. Daarom hebben we besloten gezamenlijk te zullen optrekken en een plan te maken. De verenigingen zijn het er allemaal over eens dat er zeker iets gedaan moet worden aan misstanden bij het fokken van dieren, maar zetten vraagtekens bij de wijze waarop dat op dit moment gebeurt.

De Nederlandse kattenverenigingen maken zich hard voor fokkers die op verantwoorde wijze bezig zijn met fokken, in het belang van het ras, met het welzijn én de gezondheid van de dieren op de eerste plaats. Onze fokkers, en onze gezamenlijke hobby, mogen niet onder druk komen te staan als gevolg van een niet onderbouwde hetze op basis van willekeur.

Vanaf januari zal maandelijks overleg plaatsvinden tussen alle verenigingen om dit probleem verder te bespreken, onder de naam Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen.

Maakt u zich zorgen? Heeft u een controle gehad? Of bent u op andere wijze (negatief) benaderd? Meld dit dan bij uw vereniging! Hoe meer we weten, hoe beter we ook kunnen handelen!

Namens de besturen van
Cats & Tulips
Felikat
Limbracat Club
Mundikat
Neocat
NKFV
NLKV
NRKV
NVvK


De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.

De totale eind lijst vindt u hier
31-07-19 eindstand!

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 BUR Estilia Pepper Fam. Kuijs  88
2 RUS Zvizda’s Odysseus Nicole van der Voort 68
3 BRI Elize Rosa ‘ts a Beautiful Left Cat  R&A Links 52
4 BRI Eldorado it’s aBeautiful left cat R&A Links 46 46
5 OSH Ariane van Brukel Th. P.J. Bloks 42
5 RAG Hofacker’s Limited Edition Demi Gidding 42
7 RAG RAG Dexi van de Elandhoeve Mw. Yvonne van Rijn 40
8 BUR O’Malley von Rackersville Joan van Walsum 38
8 BRI  Positively Banksy Fenny Rensen 38
10 BRI Imara van de Scharreltjes Lia Scharloo 37

Veterinaire keuring – titerbepaling
Vanaf 1 januari 2019 wordt bij de veterinaire ingangscontrole van Neocatshows, naast de reguliere inenting, ook een titerbepaling met voldoende positieve waarden geaccepteerd, mits deze door een dierenarts is uitgevoerd en ondertekend. In het vaccinatieboekje moeten vermeld zijn de waarden per ziekte, de datum van afname en de datum wanneer de volgende titerbepaling moet plaatsvinden. Het stripje van de vaccicheck moet in het boekje geplakt zijn.
Het volledige veterinaire reglement vindt u hier
In het Neocat Magazine van maart 2019 zult u een artikel over titeren vinden: “Meten is weten dat je kat beschermd is.”


De eindstand competitie NeocatKat 2018
De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.
Voorwaarden voor deelname vindt u hier
De totale eind lijst vindt u hier
31-07-18 eindstand!

 

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 NFO Cattery Erika’s Toby Laure Vorstenbosch 287
2 NFO Nina Ricci Forest Myths Laure Vorstenbosch 168
3 RAG Dexi van de Elandhoeve Yvonne van Rijn 114
4 BRI Tekyni’s J-Lo Lia Scharloo 88
4 RUS Zvizda’s Odysseus Nicole van der Voort 78
6 BOS Jolly Black Molly of the Seaside Christine Winckel 74
7 SIA Ariane van Brukel Thom Bloks 66
8 SBI Zorro zum Lappwaldschloss Marja Baars 64
9 BEN Cazpurr Takoda Odyssey M. de Jongh 62
9 CRX Vixey Magic Rivendell Petra Deen 62
10 BRI Britt von den Teddy Gremlins A.R. Kleine 60
10 MCO Frizzy’s Fortune Francesco T. Terburg 60

 


mocht u niet de tijd hebben gehad om op het 50 jaar Neocat filmpje te bekijken op het Neocat feest, of wilt het nog eens zien, voor alle liefhebbers


De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

Neocat staat wel altijd open voor informeel overleg.

Voor de leden van Neocat verandert er niets. Zij mogen overal showen en alle titelcertificaten worden erkend. Stambomen blijven uiteraard ook onveranderd geldig.


– Om leden meer keuze te geven in het deelnemen aan shows zullen Fifé-certificaten erkend worden. Dit gaat gelden voor Fifé-titelaantekeningen behaald na 1 augustus 2018.

– De German Rex is op de CAC-lijst geplaatst.


Ragdoll mink en sepia

Sinds 27 mei 2017 zijn de variëteiten mink en sepia van de Ragdoll volledig erkend.


Persbericht FNK oktober 2015

Erkenningseisen

In beide procedures “Erkenning Nieuw Ras” en “Erkenning Nieuwe Variëteit” wordt de mogelijkheid genoemd om erkenningen door andere organisaties over te nemen. Deze lijst van andere organisaties is nu uitgebreid met Fife en WCF (was GCCF, CFA en TICA).

Nieuwe erkenningen

De FNK heeft besloten de volgende rassen / variëteiten toe te voegen aan de CAC-lijst.

   1. Bengaal. De bestaande variëteiten zijn nu ook in silver erkend.
   2. Seychellois (Siamees met wit) SH & LH
   3. Peterbald
   4. Manx en Cymric
   5. Snowshoe
   6. Brits Korthaar en Brits Langhaar in Colourpoint/White Bicolour
   7. Turkish Vankedisi (ook genoemd Turkish Van White)
   8. Maine Coon in Harlequin en Van

Een aanvulling op het Besluit ‘Houders van dieren’ dat op 1 juli 2014 van kracht werd

Fokkers zijn verplicht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om er voor te zorgen dat zij gezonde dieren fokken. Dat betekent dat u wettelijk verplicht bent testen zoals HCM, PKD, PRA etc. te doen, ook als uw vereniging dit niet in de reglementen heeft staan. De wet staat namelijk boven de regels van een club.
Wat betreft bedrijfsmatigheid van fokkers worden dezelfde getallen gehandhaafd als voorheen: bij meer dan twintig kittens per jaar bent u bedrijfsmatig bezig.

In ambtelijke taal wordt dit zo uitgedrukt:
“Besluit van 17 juni 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren Voor fokkers is artikel 3.4 van groot belang, dat bepaalt dat fokkers met ingang van nu worden afgerekend op de voorzorgsmaatregelen die zij namen om nakomelingen met ernstige erfelijke defecten te voorkomen. Wie daarin nalatig is, kan door de rechter worden veroordeeld tot het vergoeden van, behalve de aankoopprijs, ook nog de ‘reparatiekosten’ van het dier dat hij of zij heeft verkocht. “
De kern van de boodschap over bedrijfsmatigheid staat in artikel 3.6, lid 2:
“2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. “

Het is dus aan de fokker/verkoper om duidelijk te maken dat het puur om een hobby gaat, niet om een bedrijfsmatige activiteit. Mocht geoordeeld worden dat het toch om bedrijfsmatigheid gaat, dan is het aan de fokker/verkoper om hoofdstuk 3, paragraaf 2 zorgvuldig door te nemen en aan alle eisen te voldoen.
Dat betekent dat er voor dit aspect voor honden- en kattenfokkers weinig verandert ten opzichte van het vroegere Honden- en Kattenbesluit (HKB). Voor de fokkers van de overige diersoorten wèl, die gaan nu ook onder de regeling vallen.

2014-06-17 wijzigingen besluit stb-2014-232 (1)

Honden- en Kattenbesluit

Besluit houders van dieren 1 juli 2014

De veranderingen in dit besluit ten opzichte van het Honden- en Kattenbesluit van 1999 hebben betrekking op het BEDRIJFSMATIG houden van dieren (bijvoorbeeld asiels, pensions, bedrijfsmatige fokkerijen).

Voor het begrip BEDRIJFSMATIGHEID gaat men qua aantallen nog steeds uit van de richtsnoer uit 1999:
“Voor het verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren en fokken van honden en katten wordt het in zekere omvang en met zekere regelmaat handelen, geduid door richtsnoeren. Deze richtsnoeren waren opgenomen in de nota van toelichting bij het Honden- en kattenbesluit 1999.
Deze richtsnoeren worden ook voor de toepassing van dit besluit blijvend gehanteerd. Iemand handelt in een zekere omvang en met een zekere regelmaat indien hij in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten heeft verkocht, afgeleverd, in bewaring genomen of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering.”


SAINT PRO-CAT

De vereniging Saint Pro-Cat (SPC) is sinds 1 juli 2015 opgehouden te bestaan. Stambomen uitgegeven door SPC na deze datum zijn ongeldig. Mocht u als oud-lid van SPC nog stambomen ontvangen van de oud-stamboeksecretaris dan verzoeken wij u deze bij uw huidige vereniging in te leveren. Uw huidige vereniging kan u geldige stambomen verstrekken.


De vereniging Saint Procat is gestopt

De vereniging Saint Procat is gestopt. Om ex-leden van Saint Procat hiervan niet de dupe te laten worden, rekent Neocat bij het overstappen voor hen geen kosten voor de herregistratie van de catterynaam.


Kortingscodes

Neocat leden krijgen 10% korting bij Langford DNA-testen.
De  code voor korting op Langford DNA-testen is: Fantasticat85

www.catgenetics.co.uk

Bij www.animalsdna.com (Orivet) krijgt u 10% korting als u online betaalt

 


 

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten