Stamboekreglement

Gebruikersreglement 1 juli 2013


3.1 Doel

 • Artikel 1
  Het doel van het stamboek is registratie van geboortedata, afstamming, ras en variëteit van katten teneinde bij het fokken te kunnen beschikken over juiste gegevens.
 • Artikel 2
  Hiertoe worden bijgehouden archiefstambomen, archiefafstammingsbewijzen, archiefregistratiebewijzen, archiefeigendomscertificaten, archiefcatterynamen en archief behaalde kampioenschappen.
 • Artikel 3
  Hiertoe worden uitgegeven stambomen, afstammingsbewijzen, registratiebewijzen, catteryregistratiebewijzen, eigendomscertificaten en kampioenschapcertificaten.

3.2 Algemeen

 • Artikel 4
  Overeenkomstig artikel 22a van de statuten wordt het stamboekreglement vastgesteld en gewijzigd door het bestuur op voorstel en advies van de stamboekcommissie. Het bestuur is gehouden wijzigingen van het stamboekreglement in het magazine  te publiceren. Wijzigingen gaan pas in na bekendmaking.
 • Artikel 5
  a. Het stamboek is eigendom van de Sociëteit van Kattenliefhebbers “NEOCAT”.
  b. “NEOCAT” kan op stamboekgebied samenwerken met andere kattenorganisaties.
 • Artikel 6 
  In het stamboek kunnen slechts katten worden ingeschreven die het eigendom zijn van leden.
 • Artikel 7
  Het is de leden van “NEOCAT” niet toegestaan gebruik te maken van stamboeken van andere kattenorganisaties.
 • Artikel 8
  Kittens krijgen de catterynaam van de eigenaar van de moederpoes op het moment van de dekking. Indien er gronden zijn om deze catterynaam niet te gebruiken kan de catterynaam van de eigenaar van de poes op het moment van de geboorte worden gebruikt; dit kan slechts met schriftelijke toestemming van de stamboeksecretaris en/of de stamboekcommissie.
 • Artikel 9

a. Stambomen worden afgegeven voor:

   • katten die behoren tot een erkend ras en een erkende variëteit van dat ras, waarvan tenminste drie generaties voorouders bekend zijn volgens gegevens ter beoordeling van de stamboeksecretaris en/of stamboekcommissie en waarvan minstens drie generaties voorouders tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep behoren

b.  Afstammingsbewijzen worden afgegeven voor:

   • 1. katten waarvan minder dan drie generaties voorouders bekend en ingeschreven (geregistreerd) zijn in een door “NEOCAT” erkend stamboek
   • 2. katten waarvan minder dan drie generaties voorouders tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep horen.
   • 3. katten die niet behoren tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep als de ouders.
   • 4. katten van een niet erkende variëteit
   • 5. katten van een niet erkende variëteit, waarvan het betreffende gen recessief is, krijgen tevens de vermelding fokverbod

c. Registratiebewijzen worden afgegeven voor:

   • katten waarvan één of beide ouders onbekend zijn en die 3 x een U hebben behaald voor hetzelfde ras op een show, nadat de kat in de determinatieklasse is ingeschreven.

d. Eigendomscertificaten worden afgegeven voor:

   • elke in het stamboek ingeschreven kat. Zij gelden als bewijs van eigendom.

e. Rasgroepen

   • Tot een rasgroep behoren rassen, die dezelfde bouw hebben maar verschillen in haarlengte of aftekening. Binnen een rasgroep mag gekruist worden met behoud van stambomen.
    • 1. Siamees, Oosters Korthaar, Balinees en Mandarin
    • 2. Abessijn, Somali
    • 3. Pers, Exotic
    • 4. Burmees, Asian, Bombay, Burmilla, Tiffanie
    • 5. Tonkanees, Tibetaan
    • 6. Rus, Nebelung
    • 7. Selkirk Rex korthaar, Selkirk Straight korthaar, Selkirk Rex langhaar, Selkirk Straight langhaar
    • 8. Brits Korthaar, Brits Langhaar

f. Kruisingen buiten de rasgroepen

 • Leden, die het voornemen hebben, een kruising buiten de rasgroepen te doen, dienen hiervoor toestemming te vragen aan de stamboekcommissie. Als deze toestemming wordt verleend,  bepaalt de stamboekcommissie in overleg met de stamboeksecretaris tot welk ras alle kittens uit deze kruising behoren. Kittens, geboren uit een kruising buiten de rasgroepen, waarvoor geen toestemming is verkregen, krijgen geen stambomen afstammingsbewijzen  of registratiekaarten.

g. Nieuwe rassen of variëteiten

 • Leden, die het voornemen hebben nieuwe rassen of variëteiten te fokken, dienen het bestuur van Neocat hiervoor schriftelijk toestemming te vragen.

h. Peterbald

 • Een Peterbald mag gekruist worden met een Siamees. Alle nakomelingen worden ingeschreven als Peterbald, ongeacht hun beharing. Alle kittens uit een combinatie van Peterbald x Peterbald blijven Peterbald

i. Witte katten

 • Kruisingen van witte katten onderling zijn niet toegestaan vanwege de vergrote kans op doofheid.
  Met een witte kat mag alleen gefokt worden als de kat gechipt is en in het bezit is van een BAER-test waaruit is gebleken, dat de kat met beide oren kan horen. Voor de eerste dekking moet de fokker een kopie van de BAER-test opsturen naar de stamboeksecretaris.
 • Geadviseerd wordt witte kittens ook op doofheid te testen.

j. Lichamelijke afwijking

 • Indien een kat een lichamelijke afwijking vertoont of drager kan zijn van een lichamelijke afwijking, kan op verzoek van de fokker of op verzoek van de stamboekcommissie op de stamboom vermeld worden FOKVERBOD, dit met redenen omkleed, één en ander ter beoordeling van de stamboeksecretaris/stamboekcommissie.

k. Witte vlekken

Indien een kat een witte vlek(ken) vertoont, wat niet is toegestaan bij zijn ras, kan op verzoek van de fokker op de stamboom vermeld worden: FOKVERBOD, dit met redenen omkleed, een en ander ter beoordeling van de stamboeksecretaris/stamboekcommissie.

l. Stambomen van andere verenigingen

 • Voor alle stambomen, die niet door Neocat zijn afgegeven, geldt dat de stamboeksecretaris eventuele registraties, die niet in overeenstemming met het stamboekreglement van Neocat zijn, wijzigt conform dit stamboekreglement

3.3 Gedragsregels voor gebruikers

 • Artikel 10

Gebruikers van het stamboek zijn verplicht:

a. een catterynaam aan te vragen.
b. het dekbewijs en inschrijfformulier voor een nest op te zenden naar het stamboek van “NEOCAT” uiterlijk binnen twee maanden de geboorte.
c. doodgeboren en jonggestorven kittens eveneens te melden aan het stamboeksecretariaat.
d. mee te werken aan nestcontrole ten huize van de fokker van het nest.
e. elk nest te melden aan het stamboeksecretariaat.
f. er voor te zorgen dat een moederpoes niet meer dan drie nesten voortbrengt in een tijdvak van twee jaar, gerekend vanaf de geboorte van het eerste nest van de drie. Het is verboden van een poes 3 nesten binnen 1 jaar geboren te laten worden.
g. bij elke eigendomsoverdracht van een kat de gegevens van de nieuwe eigenaar in te vullen en te ondertekenen en deze aan de nieuwe eigenaar te overhandigen.
h. geen kittens af te leveren voor zij 13 weken oud zijn en gechipt.
i. uitsluitend gezonde kittens af te leveren, tenminste 1x ingeënt tegen katten- en niesziekte, waarvan beide ouders in het bezit zijn van een door een dierenarts ingevulde en ondertekende ‘Gezondheidscheck voor de fok”.
j. het overlijden van een kat te melden aan het stamboeksecretariaat en de stamboekpapieren op te zenden om deze ongeldig te laten maken en indien mogelijk de doodsoorzaak te vermelden.
k. behaalde kampioenschappen te melden en de oorkonden met de behaalde kwalificaties op te zenden aan de daarmee belaste medewerker/ster van het Neocat-stamboek; zonder verwerking van deze gegevens kunnen geen titels van de kat op de stamboekpapieren van de nakomelingen verwerkt worden.
l. mede te werken aan alle vormen van onderzoek of controle die de vaststelling van de juistheid van stamboekgegevens ten doel hebben
m. de vastgestelde kostenvergoedingen voor de stamboekpapieren omgaand te voldoen; voor ontvangst van de betaling zal het stamboeksecretariaat de aanvraag niet in behandeling nemen;
n.  niets aan de uitgereikte papieren te veranderen;
o. vergissingen van het stamboeksecretariaat binnen 30 dagen bij het stamboeksecretariaat te melden, waarna zij gratis worden hersteld.
p. binnen 10 jaar na hun overlijden geen namen van katers en poezen bij herhaling te gebruiken.
q. aangeboren lichamelijke afwijkingen aan het Neocat-stamboek door te geven.


 • Artikel 11

Aan gebruikers van het stamboek die de betalingen niet binnen een maand na aangifte verrichten, kan door het stamboeksecretariaat dubbel tarief worden berekend.


 • Artikel 12

Indien gebruikers van het stamboek zich niet houden aan het in art 10 gestelde, wordt de uitgifte van stamboekpapieren geweigerd. 3.4 Catterynamen

 • Artikel 13

In het archief kunnen slechts catterynamen worden opgenomen die eigendom zijn van leden van “NEOCAT”. Het is de leden niet toegestaan een catterynaam te laten registreren bij andere kattenorganisaties.

 • Artikel 14

Een catterynaam moet worden aangevraagd bij het stamboeksecretariaat; men moet minstens drie verschillende namen opgeven in volgorde van voorkeur. De toegestane catterynaam mag geen verwarring geven met reeds bestaande catterynamen en dient te worden goedgekeurd door een centraal punt voor catteryregistratie. De vergoeding voor de registratie van de catterynaam wordt vastgesteld door het bestuur van “NEOCAT”. Als bewijs van inschrijving wordt aan de aanvrager een catteryregistratiekaart verstrekt.

 • Artikel 15

a. De catterynaam mag uitsluitend door de eigenaar worden gebruikt voor zelfgefokte katten.
b. Meerdere personen kunnen gezamenlijk een catterynaam bezitten mits zij op hetzelfde adres gehuisvest zijn en allen lid van “NEOCAT” zijn.
c. Op één adres kunnen meerdere catterynamen van verschillende eigenaren worden toegestaan voor verschillende rasgroepen of rassen. Hiervoor is schriftelijke toestemming vereist van de stamboeksecretaris, de stamboekcommissie en/of het bestuur.
d. Catterynamen zijn in principe niet overdraagbaar, het bestuur van Neocat kan wel toestaan, dat de naam wordt overgedragen aan een wettige erfgenaam, door middel van de gebruikelijke procedure van herregistratie.
Het verdient aanbeveling er zorg voor te dragen dat de catterynaam en de naam van de kat tezamen niet meer dan 30 lettertekens bevatten; een spatie geldt hierbij als een letterteken.
e. Een catterynaam kan zijn een prefix (geplaatst voor de naam van de kat) of een suffix (geplaatst na de naam van de kat). Deze plaatsing is definitief en kan alleen worden gewijzigd door herregistratie.

 •  Artikel 16

Een catterynaam vervalt:

a.1. als onder art 15 lid d geen overdracht heeft plaatsgevonden.

a.2. een catterynaam vervalt automatisch wanneer hierop 20 (twintig) jaar niet is gefokt.

a.3. bij misbruik van of fraude met een catterynaam. Een besluit daarover wordt genomen door het algemeen bestuur van de St. C.C.R

b. Het gebruik van de catterynaam kan door het bestuur worden geblokkeerd in geval van misbruik.

c. Bij echtscheiding of het uiteengaan van partners en/of huisgenoten, die gezamenlijk eigenaar zijn van een catterynaam, kan het recht op het voeren van de catterynaam overgaan op diegene(n) die de zorg voor de katten op zich neemt/nemen. Indien de ex-huisgenoten niet tot overeenstemming komen, vervalt de oude catterynaam en moeten beiden een nieuwe catterynaam aanvragen.


3.5       Rassen

 • Artikel 17

Zoals in artikel 23 van dit reglement wordt vermeld, publiceert het bestuur van “NEOCAT” in overleg met de stamboeksecretaris(sen) en/of de stamboekcommissie, en in samenwerking met de andere verenigingen in Nederland, een lijst van erkende rassen en variëteiten. Het zal dit doen in overleg met andere kattenorganisaties.


Kampioenschappen

 • Artikel 18

Bij het stamboek kunnen slechts kampioenschappen worden geregistreerd, die behaald zijn door katten van leden van “NEOCAT”
Het is leden niet toegestaan een kampioenschap te laten registreren bij andere kattenorganisaties.<


 Titelregistratie

 • Artikel 19

Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.AC. (Certificat d’Aptitude au Championnat) behaald heeft onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.P. (Certificat d’Aptitude au Premiorat) heeft behaald onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat drie maal een C.A.C.I.B. (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een C.A.C.I.B. behaald heeft in hetzelfde land, onder tenminste twee verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat drie maal een C.A.P.I.B. (Certificat d’Aptitude au Premiorat International de Beauté) heeft behaald in twee verschillende landen of vier maal een C.A.P.I.B. in hetzelfde land, onder tenminste twee verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze kat drie maal een C.A.G.C.l. (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International) behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een C.A.G.C.l. in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat drie maal een C.A.G.P.l. (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat International) heeft behaald in twee verschillende landen of vier maal een C.A.G.P.l. in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.C.E. (Certificat d’Aptitude au Championnat Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een C.A.C.E. in twee verschillende landen of vijf maal een C.A.C.E. in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een C.A.P.E. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een C.A.P.E. in twee verschillende landen of vijf maal een C.A.P.E. in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat vier maal een C.A.G.C.E. (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald in vier verschillende landen of vijf maal een C.A.G.C.E. in drie verschillende landen of zes maal een C.A.G.C.E. in twee verschillende landen of zeven maal een C.A.G.C.E. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat vier maal een C.A.G.P.E. (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in vier verschillende landen of vijf maal een C.A.G.P.E. in drie verschillende landen of zes maal een C.A.G.P.E. in twee verschillende landen of zeven maal een C.A.G.P.E. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. vier maal een C.A.C.M. (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald in drie verschillende landen of vijf maal een C.A.C.M. in twee verschillende landen, of zes maal een C.A.C.M. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa of 6x een CACM in drie verschillende landen maar dan bij 6 verschillende keurmeesters met tenminste 2 verschillende nationaliteiten.

Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr. vier maal een C.A.P.M. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in drie verschillende landen of vijf maal een C.A.P.M. in twee verschillende landen, of zes maal een C.A.P.M. in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa of 6 x een CAPM in drie verschillende landen maar dan bij 6 verschillende keurmeesters met tenminste 2 verschillende nationaliteiten.

 • De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn.
 • Fife titelcertificaten behaald na 01-08-2018 worden erkend.

 • Artikel 20

Het aanvragen van een kampioenschapcertificaat geschiedt door toezending van kopieën van de originele oorkonden en keurrapporten aan het stamboeksecretariaat of de stamboekmedewerker belast met de kampioenschapregistratie. In geval van twijfel blijft de mogelijkheid de originelen op te vragen. Het kampioenschapcertificaat wordt u toegezonden. Indien gewenst  wordt tegelijk met het certificaat tegen vergoeding een kampioenslint toegezonden.

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten