Tentoonstellingsreglement

Reglement “Katten Kijken”


Inschrijfgeld

De inschrijfkosten bedragen € 25,00 per kat
Determinatieklasse € 7,00 extra
Huiskatten en katten buiten mededinging € 25,00 per kat
Nesten € 45,00
De prijs van de catalogus (verplicht) is € 4,50

Voor leden van NEOCAT geldt een korting:
€ 2,50 per kat
€ 5,00 per nest
Men moet dan wel zijn lidmaatschapsnummer van NEOCAT op het inschrijfformulier vermelden.
Bij omruiling binnen 2 weken voor de show komt deze korting te vervallen.


Sluitingsdatum van de inschrijving

De inschrijving sluit wanneer het maximale aantal te plaatsen katten is bereikt.


Klassen

In de determinatieklasse kan men zijn kat inschrijven, indien de kleur niet vaststaat.
Hiertoe dient u de stamboom mee te brengen. Voor kittens van 13 – 17 weken heeft u de keuze om of het hele nest in te schrijven in de nestklasse of ieder kitten apart in de jeugdklasse 3 – 6 maanden te laten keuren. Nesten met minder dan 3 kittens kunnen slechts Buiten mededinging worden ingeschreven of ieder kitten apart in de klasse 3 – 6 maanden.
De moederpoes mag bij het nest gratis buiten mededinging worden ingeschreven.
Indien zij moet worden gekeurd, moet een apart formulier voor haar ingevuld worden en is voor haar het gewone inschrijfgeld verschuldigd.


Bevestiging

Van elke inschrijving, evenals van elke verwerkte omruiling, ontvangt u een bevestiging.
Controleer deze goed op eventuele onjuistheden en meld deze direct aan het inschrijfbureau.


Betaling

Graag per omgaande betalen!
Te late betaling brengt vertraging voor u mee bij de ingang van de zaal en 10% administratiekosten extra!
Het inschrijfgeld is verschuldigd vanaf het moment dat NEOCAT het inschrijfformulier heeft ontvangen, ongeacht het feit of de inschrijver op de tentoonstelling verschijnt.
Terugtrekking van de inschrijvingen en restitutie van inschrijfgeld kunnen alleen geschieden volgens de regels, zoals vermeld bij “Wijzigingen”.
In geval van wanbetaling is de inschrijver gehouden de kosten, verbonden aan eventueel jegens inschrijver te treffen incassomaatregelen, te voldoen.


Wijzigingen, omruilingen en terugtrekkingen

Voor elke inschrijving die tot 2 weken vóór de show schriftelijk wordt teruggetrokken, wordt € 7,00 administratiekosten berekend. Daarna wordt geen inschrijfgeld meer terugbetaald. Omruilingen na deze termijn kosten € 7. Klassenwijzigingen moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan het inschrijfbureau, evenals elke nieuw behaalde titel, die een ingeschreven kat na inschrijving heeft behaald met vermelding van de naam van de keurmeester. Castratie en sterilisatie hebben ook klassenwijziging tot gevolg. Wijzigingen die 14 dagen voor de show of op de showdag nog gedaan moeten worden, kosten € 7 per wijziging. Wilt u alle wijzigingen schriftelijk doorgeven aan het inschrijfbureau [email protected]


Veterinaire keuring

De tijden van de veterinaire keuring vindt u op uw bevestiging.
Voor elke kat moet een geldig bewijs van inenting tegen kattenziekte/niesziekte worden overlegd dat minimaal 2 weken oud is. Alleen volledige entingen zijn geldig.

Een titerbepaling met voldoende positieve waarden wordt ook geaccepteerd, mits deze door een dierenarts is uitgevoerd en ondertekend. Vermeld moeten zijn in het vaccinatieboekje: de waarden per ziekte, de datum van afname en de datum wanneer de volgende titerbepaling moet plaatsvinden.  Het stripje van de vaccicheck moet in het boekje geplakt zijn.

Voor kitteninentingen geldt dat de 1e inenting minstens 2 weken oud moet zijn. Betreft het in dit geval een herhalingsinenting dan moet deze minimaal 1 week oud zijn. Een inenting gegeven aan kittens vanaf een leeftijd van 12 weken geldt als volledige inenting indien het een levende (verzwakte) inentingsstof betreft en heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze inenting moet op de show dus minimaal 2 weken oud zijn.

Voor alle buitenlandse katten (ook uit België) geldt dat zij gechipt moeten zijn, een EU paspoort hebben en een geldige rabiësinenting hebben, die minimaal 21 dagen oud is.
Veterinair afgekeurde katten dienen, met hun eigenaren, het gebouw waar de tentoonstelling gehouden wordt, te verlaten.
De beslissing van de keurende dierenarts is bindend voor de exposant en voor de tentoonstellingsleiding.
Ook tijdens de show kunnen katten, die volgens een dierenarts een risico zijn voor andere katten, alsnog uit de tentoonstellingsruimte verwijderd worden.


Kooien/sturdi

Alle kooien zijn 65 breed x 50 diep x 50 hoog. Voor dubbele kooien en sets van drie kunnen de tussendeurtjes worden geopend; tussenschotten mogen niet worden verwijderd.
Het inschrijfbureau behoudt zich het recht voor meerdere katten van 1 eigenaar in een dubbele kooi te plaatsen. Gebruik van kooigordijntjes is verplicht.
Ze kunnen voor € 4,50 per dag bij de informatiestand worden gehuurd (statiegeld € 7,00).
Verder heeft u nodig: een kattenbak, een drinkbakje en vloerbedekking.
Kattenbakvulling is gratis in de zaal te krijgen.
Indien u tijdig inschrijft, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw wensen voor plaatsing.

Wie zonder toestemming andere dan de aangewezen kooien in gebruik neemt en/of de katten niet zichtbaar voor het publiek toont, kan gediskwalificeerd worden!

Per sturdi wordt een breedte van 70 cm gerekend. Is uw sturdi breder dan betaalt u€ 15 voor de extra ruimte. In een sturdi van 70 cm mag slechts 1 kat. Bij sturdi’s is het niet mogelijk aan te geven naast wie u wilt zitten.


Algemeen

Katten, die al drie CAC’s bij drie verschillende keurmeesters hebben behaald, mogen niet nog een keer in de Open klasse worden ingeschreven.
Uw kat moet de gehele dag van 9.30 uur tot 19.00 uur in de kooi aanwezig zijn; de steward komt u waarschuwen om met uw kat naar de keurruimte te gaan.
Indien u dat wenst kunt u gebruik maken van een steward. U wordt aangeraden te allen tijde bij uw kooi te blijven. Bij afwezigheid dient u voor vervanging te zorgen.
Exposanten mogen niet met keurmeesters over hun katten spreken tot de gehele keuring heeft plaatsgevonden. Stewards mogen geen inlichtingen geven over de keuring, dus vraag hen er ook niet naar.
Overmatig gepoederde of kunstmatig gekleurde katten kunnen worden gediskwalificeerd.
In de enveloppe, die u bij binnenkomst ontvangt, zit een kooikaart.
De keurend dierenarts stempelt deze kooikaart. Controleer uw kooikaart op de juistheid van de gegevens van uw kat(ten) en geef eventuele onjuistheden onmiddellijk door aan het secretariaat.
De kooikaart moet goed zichtbaar worden bevestigd op de kooi.

Als exposanten of bezoekers zich misdragen kan aan hen de toegang worden ontzegd. Alle Nederlandse verenigingen worden hiervan op de hoogte gesteld.


Aansprakelijkheid

De Sociëteit van Kattenliefhebbers NEOCAT en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor:
Schade aan personen, dieren of persoonlijke eigendommen van exposanten, begeleiders of bezoekers, tijdens de show ontstaan of aangebracht.
Het zoekraken van dieren, materialen of persoonlijke bezittingen van exposanten.
Ziekten of verwondingen, die katten op de show zouden hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten.
Ziekten of verwondingen, die exposanten, begeleiders of bezoekers tijdens de show hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten.

Bij de toepassing van het reglement is de eindbeslissing van het Neocat-bestuur bindend.


De tentoonstellingsorganisatie kan inschrijvingen zonder opgave van redenen weigeren 

Het is verboden in de zaal te (e-)roken!

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten