de Neocat statuten

 

STATUTEN NEOCAT    

               (Het stamboekreglement vindt u onder “Stamboek”.)

1   NAAM,  ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Sociëteit van Kattenliefhebbers “NEOCAT”;
 2. zij is gevestigd te Utrecht;
 3. zij is opgericht op dertig juni negentienhonderd achtenzestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2

De Sociëteit van Kattenliefhebbers “NEOCAT” heeft ten doel het bevorderen van en het wekken van belangstelling voor het op verantwoorde wijze houden en/of fokken van katten.

1.2. DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

 1. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
 2. het houden van tentoonstellingen en/of clubmatches;
 3. het organiseren van lezingen;
 4. het (laten) voeren van een goed stamboek;
 5. het geven van voorlichting en adviezen;
 6. het uitgeven van een verenigingsblad;
 7. het stimuleren van onderzoek betreffende gezondheid en gedrag van katten;

h: het bevorderen van samenwerking met verenigingen of organisaties, die dezelfde of soortgelijke doeleinden nastreven;

 1. de mogelijkheid tot oprichting van (ras)clubs, uitgaande van de doelstellingen van “NEOCAT”;
 2. alle andere wettige middelen.

Artikel 4

De vereniging bestaat uit:

 1. 1. Leden;
 2. Gezinsleden;
 3. Jeugdleden;
 4. Ereleden;
 5. Kandidaatleden.
 6. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, zijn daaronder begrepen leden, gezinsleden, jeugd leden, ereleden en kandidaatleden.
 7. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, tenzij het bestuur bij uitzondering anders bepaalt.

1.3. LEDEN

Artikel 5

Leden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en geen stemgerechtigd lid zijn van een andere vereniging met gelijke of gelijksoortige doelstellingen en als zodanig zijn toegelaten door het bestuur. Zij hebben stemrecht, kunnen van alle diensten van de vereniging gebruik maken en kunnen in alle functies worden gekozen. Ieder hierboven genoemd lid kan een ander lid een schriftelijke volmacht verlenen.

1.4. GEZINSLEDEN

Artikel 6

Gezinsleden zijn zij die huisgenoot zijn van een lid; zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, maar betalen een lagere contributie en ontvangen geen verenigingsblad.

1.5 JEUGDLEDEN

Artikel 7

Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en geen huisgenoot van een lid zijn. Zij hebben dezelfde rechten en’ verplichtingen als leden, maar hebben geen stemrecht en kunnen niet gekozen worden in enige functie. Bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd wordt het jeugdlidmaatschap automatisch omgezet in een lidmaatschap.

1.6. ERELEDEN

Artikel 8

Ereleden zijn zij die door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd op voordracht van het bestuur of van vijf leden. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als leden, maar zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

1.7. KANDIDAATLEDEN

Artikel 9

Kandidaatleden zijn zij, die zich schriftelijk als lid hebben aangemeld en voor wie de binnen het Huishoudelijk Reglement geregelde termijn na publicatie in het verenigingsblad nog niet is verlopen, binnen welke termijn bezwaar kan worden gemaakt tegen hun lidmaatschap. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als leden, maar hebben geen stemrecht en kunnen niet gekozen worden in enige functie.

1.8. TOELATING

Artikel 10

 1. Aanmelding voor het kandidaatlidmaatschap geschiedt bij het bestuur.
 2. Het bestuur is bevoegd een lid aan te wijzen bij wie de aanmelding kan worden gedaan.
 3. Het bestuur beslist over de toelating als kandidaatlid en kan deze zonder opgave van redenen weigeren. Tegen deze weigering kan bij de Algemene Ledenvergadering beroep worden aangetekend.
 4. Het bestuur kan zonder beroepsmogelijkheid toelating van een kandidaatlid weigeren, indien tegen hem/haar een ontzettings- of schorsingsprocedure lopende is bij een andere soortgelijke vereniging of indien de cattery van die persoon door een andere soortgelijke vereniging gesloten is verklaard wegens een besmettelijke ziekte of aandoening.
 5. Tegen het lidmaatschap van een kandidaatlid kan binnen een in het Huishoudelijk Reglement geregelde termijn schriftelijk bezwaar worden gemaakt door minstens twee leden; dit bezwaar moet met redenen omkleed bij de secretaris worden ingediend.

Het bestuur is gehouden deze bezwaren grondig te onderzoeken en op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in te brengen, waarop de ledenvergadering beslist over de toelating als lid.

 1. Indien reeds contributie is betaald en het kandidaatlidmaatschap wordt geweigerd, wordt de contributie gerestitueerd.
 2. Indien een bezwaarprocedure lopende is tegen een kandidaatlid, worden geen diensten door de vereniging verleend. Indien het kandidaatlid alsnog door de ledenvergadering wordt geaccepteerd, moeten deze met terugwerkende kracht alsnog worden uitgevoerd.
 3. Het kandidaatlidmaatschap gaat in op de dag, waarop de schriftelijke aanmelding is ontvangen.

1.9. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 11

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door de dood van het lid;
 3. door schriftelijke opzegging van het lid;
 4. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Schriftelijke opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Restitutie van lidmaatschapsgelden vindt niet plaats.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een lid heeft het recht zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien zijn verplichtingen door de vereniging zijn verzwaard of zijn rechten zijn beperkt. Onder verzwaring van de verplichtingen zijn niet begrepen verhogingen van contributie of vergoedingen van door de vereniging verleende diensten.

1.10 ONTZETTING

Artikel 12

Het bestuur kan besluiten tot ontzetting van een lid indien het meent dat hiertoe gronden aanwezig zijn.

Tevens kan een voorstel tot ontzetting worden ingediend bij het bestuur door minstens twee leden. Het bestuur kan naar aanleiding van een voorstel en na een grondig onderzoek, eventueel bijgestaan door een adviescommissie, besluiten tot ontzetting over te gaan. Hangende het onderzoek naar het gegrond zijn van het voorstel tot ontzetting kan het bestuur besluiten het betrokken lid te schorsen, uiterlijk tot op de datum, waarop de Algemene Ledenvergadering over de ontzetting moet beslissen. Gronden voor ontzetting zijn:

 1. het opzettelijk mishandelen of verwaarlozen van dieren;
 2. het opzettelijk direct of indirect verstrekken van onjuiste gegevens;
 3. het opzettelijk plegen van frauduleuze handelingen terzake van de aan- en/of verkoop van katten, terzake van stamboekpapieren en bij het tentoonstellen van katten;
 4. elk onrechtmatig handelen tegenover de vereniging, waaronder is begrepen het zich niet houden aan de regels van de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement en/of eventueel andere door de vereniging opgestelde reglementen;
 5. het zich niet houden aan de van toepassing zijnde wetten. Het lid wordt per aangetekend schrijven van het ontzettingsbesluit op de hoogte gebracht; het wordt met onmiddellijke ingang van kracht en zal in het eerstvolgende verenigingsblad ter kennis van de leden gebracht worden. Bovendien worden verenigingen met gelijke of soortgelijke doelstellingen binnen Nederland en/of binnen samenwerkingsverbanden, waarbij de vereniging is aangesloten, van deze ontzetting op de hoogte gebracht.

Artikel 13

 1. Tegen opzegging door het bestuur en tegen ontzetting kan binnen vier weken beroep worden aangetekend, te behandelen op de eerstvolgend Algemene Ledenvergadering. Het betrokken lid moet de gelegenheid worden geboden het woord te voeren op die vergadering.
 2. Indien een opzegging of een ontzetting wordt ingetrokken, heeft deze intrekking terugwerkende kracht, in zoverre dat de betrokkene alsnog de hem ten tijde van de opzegging of de ontzetting ontzegde stamboekhandelingen kan doen verrichten.
 3. Indien een opzegging of ontzetting wordt ingetrokken door de Algemene Ledenvergadering, kan het betrokken lid geen aanspraak maken op enigerlei vorm van schadevergoeding door het bestuur, de vereniging en/of de leden, die het voorstel tot ontzetting hebben ingediend.

1.11 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN

Artikel 14

 1. Alle leden, behalve ereleden, zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen; de hoogte hiervan wordt door de Algemene Ledenvergadering bepaald.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting onder lid a van dit artikel te verlenen.
 3. De personen genoemd in artikel 4 zijn gerechtigd alle door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen en gebruik te maken van alle diensten van de vereniging, tenzij anders bepaald in deze statuten of het Huishoudelijk Reglement.
 4. Alle personen, genoemd in artikel 4 zijn verplicht wijzigingen, relevant voor het lidmaatschap, aan het bestuur of de hiervoor aangestelde persoon/personen door te geven.

1.12 BESTUUR

Artikel 15

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, te benoemen en te ontslaan door de Algemene Ledenvergadering.
 2. Een benoeming tot bestuurslid is pas van kracht nadat de kandidaat de verkiezing heeft aanvaard.
 3. De aanvaarding van een benoeming dient te geschieden tijdens de vergadering waarin het bestuurslid wordt benoemd, anders is zij nietig.
 4. De taak van het bestuur is het besturen van de vereniging met inachtneming van de regels vastgesteld in deze statuten, in het Huishoudelijk Reglement, eventueel andere reglementen en regels vastgesteld in de wet.
 5. Hieronder is mede begrepen het (laten) onderhouden, herstellen en vervangen van bezittingen en materieel van de vereniging voor zover dit niet is voorzien in de begroting en een en ander geen uitstel gedoogt.

Het bestuur is medebevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoed(eren). Voor het verkrijgen van het pand aan de Nobelstraat 33-6 te 3846 CE te Harderwijk is geen toestemming vereist van de ledenvergadering.

 1. Slechts leden kunnen kandidaat worden gesteld voor een bestuursfunctie.
 2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en worden door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.
 3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het (voltallig) bestuur en bovendien door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, danwel hun plaatsvervangers.
 4. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden om niet.

J  de door ieder bestuurslid gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn/haar taak, worden vergoed volgens een aan het begin van iedere bestuursperiode gemaakte afspraak.

 1. Slechts zij kunnen in een bestuursfunctie worden benoemd, die in de agenda voor de vergadering, waarin de benoeming moet geschieden als kandidaat voor een bestuursfunctie zijn voorgedragen. Deze voordracht is bindend. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is of vertegenwoordigd is.
 2. Tegenkandidaten tegen de in de agenda vermelde kandidaten moeten schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, ondertekend door minstens vijf stemgerechtigde leden en vergezeld van een bereidverklaring van de betrokken kandidaten. De secretaris doet hiervan mededeling aan de leden.

Indien geen tegenkandidaten zijn gesteld of niet tijdig zijn binnengekomen, zijn de door het bestuur voorgedragen kandidaten automatisch gekozen.

 1. De voordrachten van bestuurskandidaten en tegenkandidaten dienen te geschieden volgens de termijnen zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement.
 2. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster; afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, indien zij zich hiervoor beschikbaar stellen, behalve in geval van lid p van dit artikel. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af.
 4. Een bestuurslid kan slechts vijf termijnen aaneengesloten enige bestuursfunctie vervullen.
 5. In het rooster van aftreden kan nooit meer dan één lid van het dagelijks bestuur per jaar aftreden.
 6. Ieder bestuurslid heeft het recht tussentijds af te treden.
 7. Indien na dit aftreden nog minstens drie leden van het bestuur in functie zijn, mag het bestuur tot de volgende jaarvergadering in de vacature voorzien door een bestuurslid ad interim te benoemen. Het bestuur moet de leden hierover zo spoedig mogelijk, in ieder geval in het eerstvolgende verenigingsorgaan, informeren.
 8. Indien één of meer bestuursleden tussentijds aftreden en hierdoor het aantal bestuursleden onder de drie daalt, moet zo spoedig mogelijk een extra Algemene Ledenvergadering worden bijeengeroepen om in de vacature(s) te voorzien. Voor deze Algemene Ledenvergadering gelden dezelfde termijnen als genoemd in lid m van dit artikel.
 9. Indien één lid van het dagelijks bestuur tussentijds aftreedt, kunnen de nog zittende bestuursleden de functies onderling herverdelen tot de volgende Algemene Ledenvergadering. Het bestuur moet hierover de leden in het eerstvolgende verenigingsorgaan, informeren.
 10. Indien twee of meer leden van het dagelijks bestuur zijn afgetreden, is het nog zittende bestuur verplicht binnen drie maanden een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen ongeacht het nog zittende aantal bestuursleden.
 11. Het bestuur kan zich in en buiten de ledenvergadering laten bijstaan door één of meer niet-leden.
 12. Het bestuur kan aan derden de opdracht geven de leiding van de ledenvergadering op zich te nemen.
 13. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 14. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 15. doordat de bestuurder krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling heeft verkregen, danwel volgens onherroepelijke rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
 16. Indien niet ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is, kunnen geen besluiten worden genomen

1.12 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 16

 1. De Algemene Ledenvergadering komt alle rechten toe, die niet in de wet, de statuten of het Huishoudelijk Reglement aan andere organen van de vereniging zijn toegewezen.
 2. Het bestuur roept de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijeen uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar of binnen de termijn van de door de Algemene Ledenvergadering verleende dispensatie. In deze Algemene Ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken dienen ondertekend te zijn door de bestuursleden. Het bestuur roept voorts een Algemene Ledenvergadering bijeen zo vaak zij dit wenselijk acht of wanneer zij daartoe opdracht krijgt van de leden, zoals omschreven in artikel 17.
 3. De bijeenroeping der algemene vergadering door het bestuur geschiedt bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is,veel gelezen dagblad of door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden en/of door middel van een elektronische berichtgeving (e-mail) art 2:41 burgerlijk wetboek of bij opname in het clubblad dat aan allee leden per post of e-mail wordt verzonden. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde omtrent statutenwijziging en ontbinding der vereniging.

1.14 HET BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 17

 1. Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen met inachtneming van de termijnen zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
 2. Een Algemene Ledenvergadering kan ook bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek aan de secretaris van het bestuur van ten minste vijf procent van de stemgerechtigde leden onder vermelding van de te behandelen punten met inachtneming van de termijnen zoals hiervoor omschreven in het Huishoudelijk Reglement. Indien het bestuur geen gevolg geeft aan een verzoek zoals hiervoor omschreven binnen de gestelde termijnen zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één landelijk dagblad.

1.15 DE BESLUITVORMING

Artikel 18

 1. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, behoudens het gesteld in lid c van dit artikel.
 2. Het aannemen van een voorstel bij acclamatie is mogelijk op voorstel van de voorzitter en indien geen der aanwezige leden zich daartegen verzet.
 3. Over personen, over statutenwijziging, ontbinding van de vereniging en over wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt schriftelijk gestemd onder toezicht van een stemcommissie.
 4. Het oordeel van de voorzitter over de uitslag van een niet schriftelijke stemming is bindend, tenzij een der leden direct na het bekendmaken van de uitslag zich daartegen verzet, in welk geval er een schriftelijke herstemming zal plaatsvinden.
 5. Indien schriftelijk gestemd wordt, dient er een stemcommissie te worden benoemd. Deze wordt door het bestuur ad hoc uit de aanwezige niet-bestuursleden van de vereniging benoemd.
 6. De stemcommissie bestaat uit drie personen, waarvan er een als voorzitter door het bestuur wordt aangewezen.
 7. De uitslag van iedere door de ledenvergadering benoemde stemcommissie is bindend.
 8. Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende gesloten stembriefjes, die door het bestuur worden verstrekt.
 9. Na iedere schriftelijke stemming worden de stembriefjes onmiddellijk vernietigd.
 10. Bij iedere herstemming vervallen de rechtsgevolgen van een vorige stemming over die zaak.
 11. Besluiten worden met een volstrekte meerderheid van stemmen genomen behoudens:
 12. Een besluit tot ontzetting van een lid: twee/derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
 13. Een besluit tot het ontslag van de helft of meer van het aantal bestuursleden: twee/derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
 14. Een besluit tot wijziging van de statuten: twee/derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
 15. Een besluit tot het ontbinden van de vereniging: twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden. Is dit aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen dertig dagen een nieuwe Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, waarbij hetzelfde voorstel met twee/derde meerderheid van het alsdan aanwezige aantal stemgerechtigde leden kan worden aangenomen.
 16. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 17. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 18. Over personen wordt schriftelijk gestemd, alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigde leden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 19. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 20. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgevonden ­of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 21. Over moties staande een Algemene Ledenvergadering kan terstond worden gestemd. Zij worden na toelichting van de voorsteller alleen dan op de agenda geplaatst der volgende vergadering, indien een meerderheid van de vergadering zich er voor verklaart, tenzij alle leden aanwezig zijn

1.16 GELDMIDDELEN

Artikel 19

 1. De middelen van de vereniging zijn: inkomsten uit contributies, entreegelden, rente van vermogen, vergoeding van geleverde diensten, abonnementsgelden en andere baten.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.

1.17 KASCONTROLE

Artikel 20

 1. De controle op het beheer van de geldmiddelen wordt uitgeoefend door een kascommissie. Deze commissie brengt hiervan verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Na goedkeuring van dit verslag verleent de vergadering decharge aan de penningmeester.
 2. Op de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks een kascommissie benoemd van twee personen; een derde persoon wordt benoemd als reserve lid van de commissie. Ieder jaar treedt een lid af; het andere lid en het reserve lid zijn herkiesbaar als kascommissie, indien zij zich beschikbaar stellen; de vergadering moet dan een nieuw reservelid benoemen.

1.18 (RAS)CLUBS

Artikel 21

 1. Het bestuur kan toestemming geven tot de instelling van (ras)clubs binnen de werkingssfeer van de vereniging.
 2. Uitsluitend (stemgerechtigde) leden kunnen (stemgerechtigd) lid zijn van enige (ras)club in de vereniging.
 3. De (ras)clubs kennen een eigen (ras)clubreglement. Zij dienen zich in alle gevallen te houden aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement van “NEOCAT”.
 4. (Ras)clubs vallen volledig onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.
 5. Twee maal per jaar geeft het bestuur van de (ras)club aan de secretaris van de vereniging opgave van het ledenbestand.

1.19 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22

a.. Nadere regelingen betreffende de organisatie van de vereniging en betreffende de uitvoering van de statuten worden getroffen in een huishoudelijk reglement en een stamboekreglement.

b.. De bepalingen in deze reglementen mogen niet strijdig zijn met de statuten.

 1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld of gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering of in een referendum onder de leden.

d.. Het stamboekreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur op voorstel en advies van de stamboekcommissie. Het bestuur is gehouden wijzigingen van het stamboek in het magazine te publiceren.

Wijzigingen gaan pas in na bekendmaking.

1.20 NIET OMSCHREVEN GEVALLEN

Artikel 23

In alle gevallen waarin noch door de statuten, noch door het Huishoudelijk Reglement, noch anderszins wordt voorzien, beslist het bestuur, behoudens nadere goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

1.21 REFERENDUM

Artikel 24

 1. Belangrijke beslissingen, genomen door de Algemene Ledenvergadering, betreffende:
 2. wegsturen van het gehele bestuur;
 3. fusie van de vereniging;
 4. ontbinding van de vereniging;
 5. statutenwijziging;

5, wijziging van het Huishoudelijk Reglement;

 1. diverse op te stellen danwel te wijzigen overige reglementen,

kunnen worden onderworpen aan een referendum. Een dergelijk referendum kan worden gehouden door het bestuur. Onder referendum wordt verstaan een uitspraak per brief door de leden. Een referendum kan niet over personen gehouden worden. Het bestuur dient binnen drie maanden na de betreffende Algemene Ledenvergadering, waarop het besluit werd genomen waarover een referendum gehouden moet worden, dit referendum uit te schrijven. De uitspraak van de stemgerechtigde leden betreffende het referendum dient uiterlijk vier weken na publicatie bij de secretaris van het bestuur binnen te zijn. Besluiten door middel van een referendum worden genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 1. Een referendumcommissie bestaat uit de secretaris van het bestuur, bijgestaan door twee leden van de vereniging.
 2. Hangende de uitslag van het referendum wordt het besluit van de Algemene Ledenvergadering opgeschort. De uitslag van het referendum is bindend.

1.22 STATUTENWIJZIGING

Artikel  25

 1. Door de Algemene Ledenvergadering kunnen wijzigingen in de statuten worden aangebracht.
 2. De ledenvergadering dient daartoe bijeengeroepen te worden als een Algemene Ledenvergadering.
 3. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de betreffende vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is vervat, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen voor de leden tot na afloop van de dag, waarop de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden.
 4. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging wordt eveneens aan alle leden tenminste acht dagen voor de behandeling in de betreffende vergadering bekend gemaakt, hetzij door publicatie in het orgaan van de vereniging, hetzij door afzonderlijke toezending per brief.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt; tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

1.23 ONTBINDING

Artikel 26

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
 2. Na ontbinding treden voorzitter, secretaris en penningmeester op als vereffenaar.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan organisaties, die tot doel hebben:

bescherming van milieu en dieren. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven, doch met uitzondering van verenigingen of stichtingen die eenzelfde doel als “Neocat” nastreven.

 1. Het bestuur kan met toestemming van de Algemene Ledenvergadering aan derden opdracht geven als vereffenaar op te treden.

1.24 SLOTBEPALINGEN

Artikel 27

De statuten prevaleren boven het Huishoudelijk Reglement.

2   HUISHOUDELIJK REGLEMENT

2.1. KANDIDAATLEDEN

Artikel 1

 1. De naam van het kandidaatlid wordt zo spoedig mogelijk na aanmelding in het verenigingsorgaan ter kennis gebracht van de leden.
 2. Bezwaren tegen het aannemen van een lid moeten schriftelijk en met redenen omkleed uiterlijk binnen twee maanden na publicatie in het verenigingsorgaan bij de secretaris worden ingediend.
 3. Het kandidaatlid dat door het bestuur wordt afgewezen, ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
  • LEDENADMINISTRATIE

Artikel 2

Het bestuur kan de werkzaamheden betreffende de ledenadministratie delegeren aan daartoe aangewezen persoon/personen.

De ledenadministratie en de andere personen die na goedkeuring van het bestuur de beschikking hebben over de ledenlijst van “NEOCAT”, moeten er zorg voor dragen dat de gegevens uit de ledenlijst niet gebruikt worden voor doeleinden, die b.v. buiten de doelstellingen van de vereniging vallen of de vereniging en/of haar leden kunnen schaden.

Verzoeken omtrent gebruik van deze gegevens, anders dan waarvoor deze zijn afgegeven, dienen te worden ingediend bij het bestuur. Het besluit van het bestuur is bindend.

2.3. BESTUUR

Artikel 3

 1. Bij wegvallen van het gehele bestuur is dit demissionaire bestuur verplicht de lopende zaken af te handelen en heeft het de opdracht een nieuw bestuur te doen kiezen op een Algemene Ledenvergadering binnen een termijn van drie maanden.
 2. Ieder aftredend bestuurslid heeft de plicht zijn/haar zaken naar behoren aan zijn/haar opvolger c.q. waarnemer over te dragen.
 3. Ontstentenis langer dan zes maanden van een bestuurslid voert tot eervol ontslag.
 4. Bij ontstentenis van de voorzitter, secretaris of penningmeester wijst het bestuur uit haar leden algemeen een tijdelijke plaatsvervanger aan.

Artikel 4

Taakverdeling bestuur

 1. Taken van de voorzitter:
 2. Vertegenwoordigt in eerste instantie de vereniging naar buiten.
 3. Ziet toe op het volgen van de procedures en bepalingen aangegeven in de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 4. Stelt in overleg met de secretaris de agenda op voor de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingens; hij leidt deze bijeenkomsten.
 5. Hij kan een vergadering voor kortere of langere tijd schorsen onder gelijktijdige vaststelling van de tijd van heropening.
 6. Streeft naar handhaving van een goede geest in het bestuursteam, inspireert het bestuur tot een zinvolle besluitvorming en tot het organiseren van activiteiten in het kader van de doelstellingen.
 7. Coördineert de activiteiten van de onderscheiden bestuursleden, delegeert de uitvoering van de besluiten naar de bestuursleden rekening houdende met de vastgestelde taakverdeling en houdt zich op de hoogte van de voortgang.
 8. Ondertekent samen met de secretaris de (goedgekeurde) notulen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen.
 9. Is bevoegd vergaderingen of bijeenkomsten van alle tot de vereniging behorende lichamen, instanties, werkgroepen en commissies bij te wonen
 10. Kan (deel)taken delegeren aan de vice-voorzitter of andere bestuursleden.
 11. Taken van de secretaris:
 12. Voert de algehele correspondentie van de vereniging uit naam van en waar nodig in overleg met het bestuur.
 13. Zorgt er voor, dat de bestuursleden tijdig op de hoogte zijn van inkomende en uitgaande stukken, waar zij bij betrokken zijn (overeenkomstig de taakverdeling).
 14. Is verantwoordelijk voor het inrichten en bijhouden van een archief, zodanig, dat dit op eenvoudige wijze toegankelijk is voor de overige bestuursleden.
 15. Verzorgt de oproep tot bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering(en) en stelt in overleg met de voorzitter de resp. agenda’s vast.
 16. Notuleert c.q. verslaat, indien daartoe aangewezen, de bestuurs- en Algemene Ledenvergadering(en) en distribueert de conceptnotulen/ conceptverslag.
 17. Ondertekent tezamen met de voorzitter de goedgekeurde notulen/het verslag van bestuurs- en Algemene Ledenvergadering(en).
 18. Stelt het concept jaarverslag van de activiteiten van de vereniging over het af gelopen verenigingsjaar op en maakt een beleidsplan voor het komende jaar (tijdig voor de Algemene Ledenvergadering) in samenwerking met de overige bestuursleden.
 19. Draagt zorg voor de verwerking van wijzigingen en/of aanvullingen in het Huishoudelijk Reglement.
 20. Is belast met het op schrift stellen van contracten met derden, taakomschrijvingen en andere bepalingen van de vereniging.
 21. Kan (deel)taken delegeren aan de tweede secretaris of andere bestuursleden.
 22. Taken van de penningmeester:
 23. Beheert de geldmiddelen en houdt op zodanige wijze aantekening van de vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde rechten en plichten duidelijk zijn.
 24. Stelt het statutair vereiste jaarverslag en de rekening en verantwoording alsmede de balans over het afgelopen boekjaar samen.
 25. Stelt voor het einde van het boekjaar een financieel overzicht samen op grond waarvan het bestuur in staat is een begroting voor het komend jaar te maken.
 26. Behartigt alle fiscale aangelegenheden.
 27. Draagt zorg en is verantwoordelijk voor de tijdige incasso van vorderingen.
 28. Is financieel eindverantwoordelijk voor alle verenigingsactiviteiten.
 29. Kan (deel)taken delegeren aan de tweede penningmeester of andere bestuursleden.
 30. Alle overige taken worden verdeeld onder alle bestuursleden.

 

2.4. HET BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 5

a. De convocatie voor de jaarvergadering wordt tezamen met de agenda, waarin eventuele kandidaatstelling(en) voor bestuursfuncties vermeld zijn, gepubliceerd in het voorlaatste verenigingsblad, verschijnende voor de geplande datum van de jaarvergadering.

Tegenkandidaten, ingekomen stukken en toe te voegen agendapunten, schriftelijk ingediend en

ondertekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden, dienen uiterlijk op de sluitingsdatum van

inlevering van de kopij, vermeld in hetzelfde verenigingsblad, in het bezit te zijn van de secretaris.

b. In het verenigingsblad, verschijnend minimaal één week voor de geplande datum van de jaarvergadering, worden wijzigingen op de agenda met vermelding van eventuele tegenkandidaten gepubliceerd.

c. Het bijeenroepen van andere Algemene Ledenvergaderingen zal verlopen volgens het gestelde in lid a

en b van dit artikel, tenzij dwingende redenen – geen bestuursverkiezingen betreffende – het bestuur

doen besluiten hiervan af te wijken.

In dat geval worden de leden schriftelijk op de hoogte gesteld uiterlijk één week voor de vergadering.

d. In geval van artikel 15 lid v van de statuten dient de convocatie met kandidaatstelling uiterlijk zes weken voor die vergadering aan de leden te worden bekend gemaakt.

Tegenkandidaten dienen uiterlijk één maand voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend volgens

de gestelde regels in artikel 15 lid I van de statuten.

Uiterlijk één week voor de vergadering dient het bestuur de leden van eventuele tegenkandidaten op de hoogte te stellen.

e. Een Algemene Ledenvergadering op verzoek van stemgerechtigde leden, zoals genoemd in artikel 17 lid b van de statuten, dient door het bestuur bijeengeroepen te worden op een termijn niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Binnen drie weken na indiening dienen de convocaties hiervoor verzonden te worden.

f.        Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, mits de contributie

voor het lopende verenigingsjaar betaald is en zij niet geschorst zijn, tenzij hun schorsing op de agenda

van de vergadering staat.

g.       Stemrecht hebben leden, gezinsleden en ereleden. leder van de bovengenoemde personen heeft één

stem en kan één stem per schriftelijke volmacht uitbrengen .

 

2.5 KASCONTROLE

Artikel 6

De Algemene Ledenvergadering kan de kascommissie opdragen tussentijds verslag uit te brengen wanneer:

 1. de penningmeester tussentijds aftreedt;
 2. de helft van het aantal bestuursleden aftreedt;
 3. het financieel beleid één der agendapunten is van een bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering.

2.6 BESMETTELIJKE ZIEKTES

Artikel 7

a Leden van “NEOCAT” zijn verplicht bij vermoeden van een besmettelijke ziekte of aandoening bij één of meer van hun katten (b.v. schimmel, kattenziekte, niesziekte, leukemie, infectueuze peritonitis, aids etc.) onmiddellijk hun dierenarts te raadplegen en indien deze een dergelijke ziekte constateert, zich te houden aan zijn voorschriften.

 1. Zij dienen onmiddellijk het bestuur, of diegene die namens het bestuur de aanmeldingen van besmettelijke ziekten behandelt, schriftelijk op de hoog te stellen en zij dienen zich te onthouden van ieder contact van hun katten met die van anderen: d.w.z. af te zien van het exposeren van katten, het geven en nemen van dekkingen, het kopen en verkopen van katten en het in pension nemen of geven van katten, tot daarvoor – op medische gronden – toestemming is verleend door het bestuur en de cattery heropend is.
 2. Tevens dienen zij alle eigenaren van katten met wie hun kat(ten) in het recente verleden in contact is/zijn geweest, op de hoogte te stellen en indien er een vermoeden bestaat door welk contact hun kat(ten) de besmetting heeft/hebben gekregen, dit eveneens te melden aan het bestuur of aan degene die de aanmeldingen van besmettelijke ziekten namens het bestuur behandelt.

Deze functionaris behandelt de melding verder naar bevinding van zaken en volgens de door hem in overleg met het bestuur en met deskundigen opgestelde richtlijnen, informeert het bestuur over het verloop en stelt die functionarissen van de vereniging, die het voor de uitoefening van hun functie moeten weten, op de hoogte.

 1. De ziektemelding wordt vertrouwelijk behandeld, behalve indien de betrokkene zich niet houdt aan de aanwijzingen van zijn dierenarts en/of van degene die de melding voor de vereniging behandelt.
 2. Indien hieromtrent afspraken bestaan met andere verenigingen worden deze verenigingen op de hoogte gebracht, indien de vermoedelijke besmettingsbron zich bevindt bij een lid van die vereniging.
 3. Indien tijdens de behandeling van de ziektemelding van een lid, deze het lidmaatschap van “NEOCAT” opzegt en zich als lid aanmeldt bij een andere vereniging, zal het bestuur of de functionaris die de ziektemelding behandelt, die vereniging op de hoogte brengen van de ziektemelding

Artikel 8

 1. Op verzoek van het bestuur of de functionaris die de ziektemeldingen namens het bestuur behandelt zijn de leden verplicht opgave te doen van alle in hun bezit zijnde en zich in hun woning bevindende katten, alsmede van de bij derden uitgezette katten, met vermelding van ras, variëteit, geslacht, stamboeknummer en naam.

In geval van bij derden uitgezette katten dienen daarbij de uitzeteigenaren met hun adres vermeld te worden.

 1. Op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van het bestuur of van de functionaris die de ziektemeldingen namens het bestuur behandelt, zijn de leden verplicht een dierenarts de gelegenheid te geven een onderzoek te doen naar de gezondheid van hun katten. Dit onderzoek geschiedt op kosten van de vereniging.
 2. De met het onderzoek belaste dierenarts mag niet zijn de eigen dierenarts van het betreffende lid noch van iemand die eventueel belang kan hebben bij het onderzoek.
 3. De met het onderzoek belaste dierenarts brengt schriftelijk rapport uit aan de functionaris die de melding behandelt met een afschrift aan het betreffende lid.

Artikel 9

Indien een lid wiens cattery gesloten is verklaard ingevolge artikel 7 lid a en b katten heeft uitgezet op een ander adres en dit op het moment van uitzetten heeft gemeld aan de stamboeksecretaris (zie het stamboekreglement), vallen deze dieren niet onder de bepalingen van de artikelen 7 en 8, indien zij in het recente verleden niet in contact zijn geweest met de katten die zich bij het betreffende lid in huis bevinden of in zijn/haar huis zijn geweest.

Artikel 10

Het zich niet houden aan de artikelen 7 tJm 9 kan een grond zijn voor ontzetting volgens artikel 12 van de statuten

Artikel 11

Onderdeel van dit reglement zullen vormen het rasclubreglement en eventuele andere op te stellen reglementen, opgesteld door een groep onafhankelijke verenigingen, waarvan “NEOCA T” deel uitmaakt.

In geval van strijdigheid prevaleren de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van “NEOCAT”.

RASCLUBREGLEMENT
datum inwerkingtreding 2 okt 2021

Artikel 1

Binnen de Sociëteit van Kattenliefhebbers “NEOCAT” kunnen (ras)clubs worden geformeerd; een op te richten (ras)club moet uit tenminste 20 leden van “NEOCAT” bestaan.

Voor de oprichting van een (ras)club is de formele toestemming van het bestuur van “NEOCAT”  vereist.

Artikel 2

Uit de naam van de (ras)club moet duidelijk blijken dat deze een onderdeel van “NEOCAT” is.

Artikel 3

Een op te richten (ras)club dient zijn doelstellingen te omschrijven en die ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur van “NEOCAT”.

Artikel 4a
Het stemgerechtigd lidmaatschap van een (ras)club is slechts opengesteld voor stemgerechtigde leden van “NEOCAT”; kandidaatleden van “NEOCAT” kunnen ook kandidaatleden van een (ras)club zijn.
Artikel
4b bestuursleden van “NEOCAT” zijn uit hoofde van hun functie lid van de rasclub.

Artikel 5

Het lidmaatschap van een (ras)club moet een lidmaatschapsnummer hebben van de ledenadministratie van de (ras)club. Dit nummer moet bekend worden gemaakt aan de ledenadministratie van “NEOCAT”.

Het bestuur van de (ras)club draagt er zorg voor dat minstens eenmaal in de zes maanden een ledenlijst wordt toegezonden aan het bestuur van “NEOCAT”.

Artikel 6

Voor een (ras)club zijn alle reglementen (Statuten, Huishoudelijk Reglement, stamboekreglement, tentoonstellingsreglement, (ras)clubreglement  van “NEOCA T’ bindend.

Artikel 7a

Het bestuur van een (ras)club wordt benoemd en ontslagen door de Algemene Ledenvergadering van de betreffende (ras)club.
Artikel 7b
Als het bestuur van de rasclub uit minder dan drie leden bestaat wijst het bestuur van “NEOCAT” uit haar midden één of meer bestuursleden aan, die samen met de overgebleven bestuursleden het bestuur van de rasclub vormen. Dit bestuur heeft als eerste de taak om de bestaansgrond van de rasclub te onderzoeken en een voltallig bestuur te formeren.
Artikel 7c
In geval van artikel 7b worden de taken van de penningmeester van de rasclub waargenomen door de penningmeester van “NEOCAT” of uitgevoerd onder toezicht van de penningmeester van “NEOCAT”.
Artikel 7d
Als het binnen een kalenderjaar niet lukt om een voltallig bestuur van de rasclub te formeren, stelt het aldus versterkte bestuur aan de algemene ledenvergadering voor de rasclub te ontbinden. Artikel 13 is hierbij van toepassing.

Artikel 7e
Een bestuurder van een rasclub kan door het Neocatbestuur uit zijn functie gezet worden, als hij in deze functie “NEOCAT” op onredelijke wijze benadeelt.
Artikel 7f
Aan elke activiteit georganiseerd door een rasclub moet het bestuur van “NEOCAT”

tenminste een maand van tevoren toestemming gegeven hebben.

Artikel 8

Het vermogen van een (ras)club maakt deel uit van het vermogen van “NEOCAT”. Het financieel jaarverslag van de (ras)club moet jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van “NEOCAT” op een door het bestuur van “NEOCAT” vast te stellen tijdstip; de begroting van de (ras)club dient één keer per jaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van “NEOCAT”.

Het boekjaar van de (ras)club valt samen met het boekjaar van “NEOCAT”.

De boekhouding van de (ras)club moet gevoerd worden op een door het bestuur van “NEOCAT”

voorgeschreven wijze.

Artikel 9

De (ras)clubs zenden de agenda voor de ledenvergadering minstens één maand tevoren aan de secretaris van “NEOCAT’ en de notulen zodra deze gereed zijn; tevens zenden zij een besluiten lijst van een bestuursvergadering tegelijk met de agenda voor de volgende bestuursvergadering minstens één week vóór die vergadering aan de contactpersoon van de (ras)clubs van “NEOCAT” of aan de secretaris van “NEOCAT”.

Artikel 10

In afwijking van artikel 17 b van de statuten van “NEOCAT” kan een Algemene Ledenvergadering van een (ras)club worden bijeengeroepen op verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden van de (ras)club.

Artikel 11

De (ras)clubs hebben bij het organiseren van activiteiten de beschikking over het bij “NEOCAT”  aanwezige materiaal mits deze activiteiten binnen de doelstellingen van de (ras)club vallen.

Artikel 12

Eén keer per jaar zal er door het bestuur van “NEOCAT” een bespreking worden belegd tussen vertegenwoordigers van het bestuur van “NEOCAT” en vertegenwoordigers van één of meer besturen van de (ras)clubs, of vaker indien het bestuur van “NEOCAT’ of een (ras)clubbestuur hierom verzoekt.

Artikel 13a
Een (ras)club kan worden ontbonden, met toestemming van het bestuur van “NEOCAT”, door een daartoe genomen besluit dat tot stand is gekomen op een algemene ledenvergadering van de (ras)club waarop minstens de helft van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is of bij referendum; hierbij moeten tenminste tweetende van het totaal geldig uitgebrachte stemmen zich uitspreken vóór ontbinding van de (ras)club; of wanneer er minder dan tien stemgerechtigde leden zijn overgebleven.

Artikel 13b
Een rasclub kan ontbonden worden door het bestuur van “NEOCAT”, als er twintig of minder stemgerechtigde leden zijn overgebleven en als het bestuur van de rasclub in gebreke blijft door het niet naleven van artikel 8 en artikel 9 van het rasclubreglement.

 

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten